Понуда за соработка

Наша цел е да Ве запознаеме со услугите кои ви ги нудиме за Вашите ангажирани надворешни физички лица, како соработници, а со тоа да Ви го олесниме работењето и да добиете повеќе време за дејноста која ја работите.

1. Изработка и исплата на авторски договори со   ослободителни трошоци за персонален данок од бруто приходот во зависност од карактерот на делото:

–    Преводи
–    Предавања
–    Консултанти
–    Промоции
–    Презентации
–    Пишани дела
–    Софтвер
–    Истражувања
–    Надзор и ревизија
–    Уметнички фотографии и слики
–    Вајарски дела
–    Други сродни дела и дела од индустриска сопственост

2. Изработка и исплата на договори за повремено ангажирање за помошни и технички работи (без ослободителни трошоци на персоналниот данок).

Даваме правни, технички и стручни совети, изработуваме и доставуваме договор/и и фактура/и за лицата што ќе ги ангажирате. Добиените средства од уплатената фактура ги префрлуваме на трансакциска сметка на ангаѓираните лица, уплаќаме персонален данок во нивно име и им издаваме потврда за уплатен персонален данок на крајот од годината.

За поконкретни информации обратете се на телефон: 02/30799-20,02/30799-30, 077/581-223 или пишете на нашата меил адреса makara@avtorskamakara.com.mk