За нас

Друштво за заштита на авторските права МАКАРА ДОО Скопје со својата дејност опстојува на македонскиот пазар на услуги од 1993 година. Целна група на нашите услуги се сите издавачки друштва, научно образовни, културни и други институции како и владини и невладини организации кои ангажираат надворешни соработници кои со својот интелектуален и творечки труд учествуваат во реализација на нивни проекти.

Повеќе

Услуги

Основна дејност на Авторската агенција МАКАРА е застапување на авторите при реализација на нивните авторски права во врска со користењето на нивните дела. Таа ги опфаќа следните активности :

makara services

Изработка на авторски договори

makara services

Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 30 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!

Повеќе
makara services
makara services

Изработка на договори за дело

makara services

Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 30 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!

Повеќе

Останати услуги

makara services

Доставување фактури

за наплата на авторските хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство.

makara services

Исплата на авторските хонорари

на сметките на авторите и уплата на персонален данок во име на авторите.

makara services

Советодавна улога

во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право.

makara services

Прибавување авторизациии

за објавување на дела на странски автори во РМ.

makara services

Трансфер на средствата

на автори и носители на авторско право во странство и обратно.

makara services

Застапување на авторите

пред судовите во РМ.

makara services

Целокупно администрирање

на научноистражувачки и други проекти, кога нивни носители се физички лица.

makara services

Закони

(Сл.весник на РМ бр.47/96, измени објавени во Сл.весник бр.98/2002 и 4/2005, интегрален текст објавен во Сл.весник бр.23/2005). Поважни одредби од Законот кои содржат основни информации за неговата содржина.

Контакт

email: makara@avtorskamakara.com.mk

  • Бул. Партизански одреди бр.82
  • ТЦ Антико-Карпош IV, 1000 Скопје
  • Тел. +389 2 3079 930
  • Тел. +389 2 3079 930
  • Работно време:
  • 08.00-15.00
  • Секој работен ден