Со користење на нашите услуги Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!
______________________________________________________________________________________________________

За нас

 

Друштво за заштита на авторските права МАКАРА ДОО Скопје со својата дејност опстојува на македонскиот пазар на услуги од 1993 година.

Целна група на нашите услуги се сите издавачки друштва, научно образовни, културни и други институции како и владини и невладини организации кои ангажираат надворешни соработници кои со својот интелектуален и творечки труд учествуваат во реализација на нивни проекти.

Нашата услуга е во делот на застапување на авторите (соработниците) склучување на договори и исплата на авторски хонорари за истите, водење на евиденција за приходите и уплатениот персонален данок, како и доставување на ПДД-ГИ до УЈП за приходи и уплатен персонален данок. Воедно по завршување на годината секој автор (соработник) добива потврда за своите приходи и уплатен персонален данок која ќе му послужи при изготвување на личната годишна пријава за остварени приходи до УЈП.

Со отстапување на овие работи на нашата агенција Вие добивате повеќе време за дејноста со која се занимавате како и побрз пристап до Вашите целни групи.

За сите подетални информации како можете да не контактирате и каде може да не најдете, Ве молиме да видите во делот Контакт.