Авторски договори

 

Видови авторски договори :

tabs издавачки договор - белетристика, публицистика, литературен превод, поезија, критика, рецензии, антологии, фељтони

tabs договор за работа на научноистражувачки проект

tabs договор за стручен превод

tabs договор за користење компјутерска програма

tabs договор за ликовно дело - слика, скулптура, рељеф, резба, применета уметност, карикатура, стрип

tabs договор за користење фотографии

tabs договор за аудиовизуелно дело ( филм ) - сценарио, режија, главен снимател, автор на изворно дело, главен аниматор, монтажа

tabs договор за драмско и драмско-музичко дело - автор на драмски текст, превод на драмски текст, автор на музика за опера, балет, автор на либрето, автор на костимографија, кореографија

tabs изведувачки договор - актери, театарски режисери, пеачи, свирачи, танчери, балетски уметници

tabs договор за одржани предавања, беседи.