Договори за дело

 

tabs изработка на договори за дело за дела кои не спаѓаат во авторски дела

tabs доставување фактури за наплата на хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство

tabs исплата на хонорари на трансакциона сметка на физички лица и уплата на персонален данок во нивно име

tabs советодавна улога во врска со прописите за приходи од договор за дело и нивно оданочување

tabs застапување на лица корисници на нашите услуги пред судовите во РМ.