Со користење на нашите услуги кои Ви се на располагање веќе 25 години Вие добивате повеќе време за Вашиот бизнис!
______________________________________________________________________________________________________

Услуги

 

Основна дејност на Авторската агенција МАКАРА е застапување на авторите при реализација на нивните авторски права во врска со користењето на нивните дела. Таа ги опфаќа следните активности :

tabs изработка на авторски договори

tabs изработка на договори за дело

tabs доставување фактури за наплата на авторските хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство

tabs исплата на авторските хонорари на сметките на авторите и уплата на персонален данок во име на авторите

tabs советодавна улога во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право

tabs прибавување авторизациии за објавување на дела на странски автори во РМ

tabs трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно

tabs застапување на авторите пред судовите во РМ

tabs целокупно администрирање на научноистражувачки и други проекти, кога нивни носители се физички лица