П    О    Н    У    Д    А

Наша цел е да Ве запознаеме со услугите кои ви ги нудиме за Вашите ангажирани надворешни физички лица, како соработници, а со тоа да Ви го олесниме работењето и да добиете повеќе време за дејноста која ја работите.

1. Изработка и исплата на авторски договори со  25%, 30%, 50% или 60% ослободителни трошоци за персонален данок од бруто приходот во зависност од карактерот на делото:

-    Преводи
-    Предавања
-    Консултанти
-    Промоции
-    Презентации
-    Пишани дела
-    Софтвер
-    Истражувања
-    Надзор и ревизија
-    Уметнички фотографии и слики
-    Вајарски дела
-    Други сродни дела и дела од индустриска сопственост

2. Изработка и исплата на договори за повремено ангажирање за помошни и технички работи (без ослободителни трошоци на персоналниот данок).

Даваме правни, технички и стручни совети, изработуваме и доставуваме договор/и и фактура/и за лицата што ќе ги ангажирате. Добиените средства од уплатената фактура ги префрлуваме на трансакциска сметка на ангаѓираните лица, уплаќаме персонален данок во нивно име и им издаваме потврда за уплатен персонален данок на крајот од годината.

За поконкретни информации обратете се на телефон: 02/30799-20, 077/581-223 или посетете го нашиот веб сајт  www.avtorskamakara.com.mk